VJ14

locations

locations


*Locations
*Recyclart
Gare Bruxelles-Chapelle Station Brussel Kapellekerk, Ursulinenstraat 25 Rue des Ursulines, 1000 Brussels
Recyclart is a venue and a project that draws inspiration from the city and leaves its doors wide open for many types of urban phenomena (cultural, social and economic). Recyclart has always been strongly linked to the place where it is located: the Brussels-Chapelle Railway Station, in the Marolles, in the center of Brussels. Recyclart turned the urban fracture caused by the construction of the North-South Rail into a vibrant connection.
http://www.recyclart.be
*Constant Variable
Gallaitstraat 80 Rue Gallait, 1030 Brussels
Variable houses studios for artists, designers, techno-inventors, data-activists, cyber feminists, interactive-geeks, textile-hackers, video-makers, sound-lovers, beat-makers and other digital creators who are interested in using Free Libre Open Source Software for their creative experiments. That's why the full name of the house is: Variable F/LOSS Arts Lab.
http://variable.constantvzw.org
*w-o-l-k-e
Vaartstraat 45 Rue du Canal, 1000 Brussels
w-o-l-k-e is a group of people with a common interest in production structures for creativity. Post-Fordian  workers and intellectual labourers invent, test and explore new ways of sharing and collaborating. w-o-l-k-e  offers an independent place for making, showing and  discussing all  kinds of exchanges. It is an intermediary space. Its functions and contents shift. w-o-l-k-e wants to be a fertile ground high in the sky for experiment and joy.
http://www.w-o-l-k-e.be
*La Poissonnerie
Vooruitgangstraat 214 Rue du Progrès, 1030 Brussels
La Poissonnerie is a former fish shop occupied by squatters in Rue du Progrès. Half of Rue du Progrès will be completely demolished soon to make room for more train tracks, and office buildings. All buildings on the side of the train tracks are squatted, people have very short term rental contracts. The inhabitants of La Poissonnerie work closely together with the other people of Rue du Progrès. La Poissonnerie provides housing plus a place for action, reflection and relaxation where everybody from the neighbourhood and elsewhere is welcome.
http://poissons.rueduprogres.be
*Interface3
Middaglijnstraat 30 Rue du Méridien, 1210 Brussels
As a Centre for Continued Education and organisation for Socio-professional Insertion, Interface3 is the Belgian reference in terms of skills training to promote women's access to IT professionals. Each year, nearly 400 women jobseekers are undergoing training, short or long, initiation or specialization.
http://www.interface3.be/

*Lieux
*Recyclart
Gare Bruxelles-Chapelle Station Brussel Kapellekerk, Rue des Ursulines 25 Ursulinenstraat, 1000 Bruxelles
Recyclart est un lieu et un projet. Les deux s'inspirent de la ville et laissent leurs portes grandes ouvertes aux différents types de phénomènes urbains (culturels, sociaux et économiques). Depuis toujours Recyclart maintient un lien solide avec la fonction originale du lieu: la gare de Bruxelles-Chapelle, aux Marolles, en plein coeur de Bruxelles.
Recyclart a transformé la fracture urbaine, engendrée par la construction du chemin de fer Nord-Sud, en une vibrante connection.
http://www.recyclart.be
*Constant Variable
Rue Gallait 80 Gallaitstraat, 1030 Bruxelles
Variable héberge des studios ouverts aux artistes, designers, inventeurs technophiles, data-activistes, cyber-féministes, hackeurs de textile, vidéastes, amateurs de sons et autre créateur digital intéressé par l'utilisation de Logiciels libres dans leurs expérimentations créatives. D'où le nom de la maison: 'Variable F/LOSS Arts Lab’ (Free/Libre Open Source Software).
http://variable.constantvzw.org
*w-o-l-k-e
Rue du Canal 45 Vaartstraat, 1000 Bruxelles
w-o-l-k-e est un groupe de personnes avec un intérêt commun dans les structures de production pour la créativité. Travailleurs post-fordistes et intellectuels inventent, testent et explorent de nouvelles pratiques de partage et de collaboration. w-o-l-k-e offre un espace indépendant pour la création, l'exposition et la discussion autour de tout type de partage. C'est un espace intermédiaire, dont les fonctions et les contenus changent. w-o-l-k-e veut être un terrain fertile - tout là-haut dans le ciel - pour l'expérimentation et la joie.
http://www.w-o-l-k-e.be
*La Poissonnerie
Rue du Progrès 214 Vooruitgangstraat, 1030 Bruxelles
La Poissonnerie est un ancien magasin occupé par des squatteurs. La moitié des maisons situées Rue du Progrès disparaîtront bientôt afin de construire davantage de rails et de bureaux. Les habitants y vivent avec des contrats de location à très court terme. Les occupants de la Poissonnerie collaborent intimement avec les autres habitants de la rue. La Poissonnerie prévoit du logement, mais fonctionne également comme un lieu d'action, de réflection et de détente, ouvert à tout le monde.
http://poissons.rueduprogres.be
*Interface3
Rue du Méridien 30 Middaglijnstraat, 1210 Bruxelles
Centre de formation continue et Organisme d’Insertion socioprofessionnelle, Interface3 est la référence belge en matière de formations qualifiantes favorisant l’accès des femmes aux professions de l’informatique. Chaque année près de 400 femmes demandeuses d’emploi y suivent une formation, courte ou longue, d’initiation ou de spécialisation.
http://www.interface3.be/

*Locaties
*Recyclart
Station Brussel Kapellekerk Gare Bruxelles-Chapelle, Ursulinenstraat 25 Rue des Ursulines, 1000 Brussel
Recyclart is een plek en een project. Beide vinden hun inspiratie in de stad en verwelkomen een gevarieerd aanbod aan urbane fenomenen (culturele, sociale, economische). Sinds haar oprichting onderhoudt Recyclart een sterke band met de oorspronkelijke functie van de plek: het Station Brussel-Kapellekerk in de Marollen, in het hart van Brussel.
Recyclart transformeerde de urbane breuk, veroorzaakt door de aanleg van de Noord-Zuid-verbinding, in een vibrante connectie. 
http://www.recyclart.be
*Constant Variable
Gallaitstraat 80 Rue Gallait, 1030 Brussel
Variable is een huis met collectieve werkruimtes voor kunstenaars, techno-uitvinders, ontwerpers, textielhackers, geluidsfreaks, videomakers en andere creatievelingen die werken met open source software, er nieuwsgierig naar zijn, het willen ontdekken. Vandaar de volledige naam: 'Variable F/LOSS Arts Lab’ (Free/Libre Open Source Software).
http://variable.constantvzw.org
*w-o-l-k-e
Vaartstraat 45 Rue du Canal, 1000 Brussel
w-o-l-k-e is een groep mensen met een gezamenlijke interesse in productiestructuren voor creativiteit. Post-Fordische werkers en intellectuele arbeiders bedenken, testen en exploreren nieuwe manieren om te delen en samen te werken. w-o-l-k-e biedt een onafhankelijke plek voor het maken, tonen en bespreken van allerlei soorten uitwisseling. Het is een tussenruimte. Haar functies en inhouden bewegen. w-o-l-k-e wil een vruchtbare bodem voor experimenten en vreugde zijn, hoog in de hemel. 
http://www.w-o-l-k-e.be
*La Poissonnerie
Vooruitgangstraat 214 Rue du Progrès, 1030 Brussel
La Poissonnerie is een voormalige viswinkel, bezet door krakers. Alle huizen langs het spoor in de Vooruitgangstraat zullen binnenkort verdwijnen en plaats maken voor meer treinsporen en kantoorgebouwen. Ze zijn alle bewoond door mensen met een huurovereenkomst op erg korte termijn. De bewoners van La Poissonnerie werken nauw samen met de andere bewoners. La Poissonnerie voorziet in huisvesting, maar is ook een plek voor actie, reflectie en ontspanning, waar iedereen uit de buurt en daarbuiten welkom is.
http://poissons.rueduprogres.be
*Interface3
Middaglijnstraat 30 Rue du Méridien, 1210 Brussel
Interface3 is een centrum voor permanente educatie en een organisme voor socioprofessionele inschakeling. Het is dé Belgische referentie voor kwalitatieve opleidingen die de toegang van vrouwen tot IT-beroepen bevorderen. Jaarlijks volgen een 400-tal werkzoekende vrouwen er een opleiding, gaande van initiaties tot gespecialiseerde leerprogramma's, van het korte of het lange type.
http://www.interface3.be/


Are you being served?

On s'occupe de vous?

Wordt u al geholpen?

Verbindingen / Jonctions 14

A feminist review of experimental server technologies · Een feministische kijk op experimentele servertechnologie · Un regard feministe sur la technologie du serveur

12.12 - 15.12.2013

Recyclart · Constant Variable · w-o-l-k-e · La Poissonnerie